Forskningsprogrammet REWRITALIZE

Kunstnere ind i psykiatrien. Litteraturen som coping-strategi. En undersøgelse af forfatterledede læse- og skriveforløb for mennesker med psykisk sårbarhed.

Formålet med forskningsprogrammet REWRITALIZE
REWRITALIZE er en undersøgelse af effekten af en ny type intervention i psykiatrien baseret på skønlitteratur faciliteret af skønlitterære forfattere. Interventionen har til formål at skabe positive psykiske forandringer og selvoplevet recovery hos mennesker, der lider under psykisk sårbarhed. Interventionen er baseret på et pilotprojekt med skrivegrupper, der i to år har kørt i Region H, hvor der i et tværfagligt samarbejde mellem seks danske skønlitterære forfattere og to psykiatriske overlæger er udfærdiget en manual med det formål at kunne reproducere de meget positive effekter, der viste sig i pilotforløbene. Manualen vil nu blive afprøvet i en større skala, hvor hver af de seks forfattere kører et 15 ugers forløb på Psykiatrisk Center Amager/Psykiatrisk Center København med psykiatribrugere i behandling.
Der vil blive indsamlet målinger af effekterne med validerede psykometriske skalaer før og efter forløbene, samt detaljerede semi-strukturerede retrospektive interviews. Forfatterne er støttede af kunstfonden, men den sundhedsfaglige arbejdsgruppe har ikke kunnet få finansieret arbejdet med at bearbejde data og dermed kvalitetssikre projektet.

Baggrund

Den stigende mængde af mennesker med psykiatriske sygdomme fremhæves af WHO som en af de største trusler mod verdenssundheden, og der efterlyses nye behandlingsmetoder og præventive indsatser. Symptomer ved psykiske lidelser kan nogle gange behandles medicinsk, men mange patienter responderer ikke på medicinen eller har så mange bivirkninger, at det ikke er meningsfuldt at fortsætte. Nogle, men langtfra alle, har gavn af psykoterapi. Det er altså åbenlyst, at der mangler flere non-farmakologiske behandlingsformer, der fokuserer på styrkelse af personlige ressourcer og færdigheder, inddragelse og opbygning af netværk og meningsfuldhed for den enkelte, som det bla fremhæves i Region H’s visioner, der ligger i tråd med den internationale recovery-bevægelse.

Forskningen i sammenhænge mellem psykisk sygdom og kunstnerisk virke er yderst relevant for både kunst- og sundhedsfagene. Psykiatriens opgave består ofte i at hjælpe mennesker, der på forskellig vis er i krise. En del af løsningen kan være at hjælpe psykiatriske patienter at lære at tænke på nye måder om sig selv, andre og omverden, og en del af dette arbejde kan være at træne opmærksomhed på narrativers form og forløb, hvilket kan trænes og stimuleres i arbejdet med skønlitteratur. Samtidig er det et overset problem, at den sociale isolation, som psykisk lidelse medfører for mange, i sig selv både disponerer for¬ og vedligeholder sygdomme (1). Kunstneriske praksisgrupper med fokus på kreativ udfoldelse, personligt engagement og socialisering på tværs af køn, klasse og social status har vist at have sundhedsfremmende effekter, bla har man kunnet påvise effekter med fald af blodtryk og boost af immunmarkører (2-13). Der er også videnskabelige undersøgelser, der tyder på, at forfatterledede skrivebaserede interventioner i gruppe har behandlingspotentiale i forhold til mennesker med psykisk lidelse ikke mindst med hensyn til følelsen af forbundethed med andre og modvirkning af håbløshed (14). Her kan man via skønlitteraturens særlige evne til at skabe nuancerede fremstillinger af mennesker og samfund lære at formulere sig og måske opdage, at man selv kan være med til at fortælle sin livs- og sygdomshistorie på en ny måde, hvilket kan føre til lindring af symptomer. Skrivegrupper er strukturerede aktiviteter, hvor man kan træne socialitet via tekstbevidsthed og kreativ sprogliggørelse under beskyttede forhold, og hvor deltagerne får mulighed for at engagere sig og opleve andre ligesindede samt en forfatter eller kunstner, der ligeledes engagerer sig i éns helbredelsesproces. Dette afspejles i de prælimiære fund, se bilag 1 med et rerpæsentativt kvalitativt retrospektivt interview med en skrivgruppedeltager.
De lovende videnskabelige fund i den internationale forskning er indtil videre spredte, og feltet er præget af mindre undersøgelser, enkeltinterventioner og usystematiske forskningsmetodikker (2-15). Der mangler altså en mere detaljeret forståelse for og undersøgelse af mekanismerne bag skrive-læseaktivitet som participatory art med fokus på reproducerbarhed og kvalitetssikring af interventionen.
Region H’s visioner for psykiatrien fra 2016 fokuserer på en psykiatri med patienten i centrum, på meningsfuldhed for den enkelte bruger, på recovery og rehabilitering med en bred vifte af behandlingsmuligheder, samt på udvikling og fornyelse. REWRITALIZE har fokus på netop disse emner, med udvikling af en ny non-farmakologisk gruppeintervention med fokus på styrkelse af jeg-funktion, dannelse af konstruktive fællesskaber og installation af håb i en tværdisciplinær, kunstbaseret og brugerinddragende indsats til mennesker med svær psykisk lidelse.
Projektet vil således producere helt ny praksisnær viden, der kan bidrage til både den kunsthistoriske og den psykiatriske forskning. Projektets viden vil kunne skabe evidens for etablering af kunstbaserede grupper som del af den psykiatriske behandling og på den måde bidrage væsentligt til fornyelse af den psykiatriske praksis i Danmark og dermed til bekæmpelse af psykiske sygdomme.

Interventionen
Der er i et pilotprojekt 2017-2019 udarbejdet et manualkoncept for et 14 + 1 ganges skriveterapiforløb ledet af en skønlitterær forfatter med fokus på forbedring af psykisk helbred. Interventionen er udviklet i det toårige pilotprojekt i et samarbejde mellem projektleder, supervisor og 6 skønlitterære forfattere, der alle har kørt skrivegruppeforløb og bidraget med konkrete skriveøvelser, der er testet og drøftet i gruppen. Projektleder og supervisor har skrevet en skrivegruppemanual inspireret af faserne i korttidspsykodynamisk terapi. Det er dette manualkoncept, der ønskes afprøvet i det nærværende studie. Deltagerne gennemgår interventionen som tillæg til deres psykiatriske behandling, der kører som vanlig.

Projektgruppen

Forfattergruppen:

Pablo Llambias
Prisbelønnet skønlitterær forfatter med sin seneste roman Zombierådhus (2019). I en årrække rektor på forfatterskolen, underviser i creative writing på en række skrivekurser, bl.a. på Pastoralseminariet og Rytmisk Musikkonservatorium. Underviser grupper med cancerpatienter og patienter med alkoholmisbrug tilknyttet programmet Narrativ Medicin ved SDU.

Adda Djørup
Prisbelønnet skønlitterær forfatter. Udgiver digte, noveller og romaner. Har undervist i creative writing på bl.a. Forfatterskolen, Københavns Hovedbibliotek, Konservatoriets sangskriverlinje m.m. Har i 6 måneder i 2018 været ansat som husforfatter ved KABS Stjernevang, et kommunalt behandlingscenter for mennesker med et problematisk stofforbrug og samtidig psykisk sårbarhed. Er uddannet leder i guidet fælleslæsning hos Læseforeningen.

Martin Glaz Serup
Ph.d. i litteraturvidenskab. Prisbelønnet skønlitterær forfatter. Udgiver digte, børnebøger og essays. Underviser i creative writing mange steder, bl.a. på Københavns Universitet og på Forfatterskolen for Børnelitteratur under Aarhus Universitet.

Asta Oliva Nordenhof
Prisbelønnet dansk lyriker, underviser i creative writing på Forfatterskolen.

Majse Aymo-Boot
Prisbelønnet dansk lyriker og prosaist. Underviser i creative writing på bl.a. Forfatterskolen. Fast redaktør på forlaget Basilisk.

Trisse Gejl
Skønlitterær forfatter, debuterede med romanen Hvor mælkebøtter gror (1995), har siden skrevet otte romaner, senest Ulvekvinten (2016), der blev nomineret til Blixenprisen. Cand.mag. i Æstetik og Kultur og ekstern lektor i Skrivekunst ved programmet Narrativ Medicin ved SDU.

Billedkunstner:
Jakob Jakobsen

Laver billedkunstbaseret manual for skriveforløb på Medicinsk Historisk Museion. Driver galleriet/radiostationen Hospital:University:Prison:Archive.

Forskergruppen:

Birgit Bundesen
Projektleder. BA i litteraturvidenskab. Speciallæge i psykiatri. Overlæge på Psykiatrisk Center Amager.

Bent Rosenbaum
Adjungeret professer på Institut for psykologi, Københavns universitet. Speciallæge i psykiatri. Dr. med. Psykonalaytiker/træningsanalytiker. Forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København.
Supervisor og konsulent på det psykoterapeutiske

Gry Ardal Printzlau
Phd i filosofi. Akademisk medarbejder
Kasper Levin
Phd i psykologi og filosofi. Adj. lektor på RUC. Akademisk medarbejder.

Louise Fritzsche
Akademisk medarbejder

Louise Anker Hested
Forskningsassistent og leder af Bogapoteket

Anna Rieder
Forskningsassistent

Praktikanter:
Helle Byrrisen Bjerregaard
Anne Kathrine Mikkelsen

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.